TERMOS E CONDICIÓNS DE COMPRA

INFORMACIÓN XERAL: 

De conformidade co artigo 10 da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (L.S.S.I.) faise constar que  COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA con CIF número  F 36.211.019 con domicilio social en Polígono Industrial de Agolada, Parcela 6, 36.520, Agolada (Pontevedra), é o titular do presente dominio www.donacobina.es. Estes termos e condicións, xunto coa súa aceptación na confirmación de compra, constitúen o contrato entre Vostede e COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA.

PROCESO DE COMPRA: 

De conformidade co artigo 27 da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de servizos da sociedade da información e de comercio electrónico (L.S.S.I.) faise constar os distintos trámites para celebrar o contrato online. Atendendo ao artigo 27.1. b da mencionada Lei, COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA arquivará o documento electrónico en que se formalice o contrato e este será accesible para o usuario solicitándoo.  COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA remitirá unha copia ao cliente unha vez finalizado o proceso de compra, achegando tamén unha copia deste documento (condicións xerais de compra, documento de desistencia e se o produto foi pagado antes de saír das nosas instalacións a factura de compra).

XENERALIDADES: 

Como norma xeral, a realización dun pedido en COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA supón a aceptación das presentes condicións xerais de venda reflectidas neste documento. O Cliente declara, baixo a súa responsabilidade ler e entender os presentes termos e condicións de venda e aceptalos. Ningunha estipulación realizada por parte do cliente poderá diferir das de COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA se non foron expresamente aceptadas polo noso departamento de venda online.

MODALIDADES DE PEDIDOS: 

Os clientes dispoñen de diversas formas para realizar os seus pedidos:

  1. Por Internet: a través de queixeria@cobideza.es
  2. Por correo electrónico a: queixeria@cobideza.es
  3. Por teléfono: 986 580 473

PREZOS: 

Todos os prezos expostos na ficha de produto levan incluído o 4% de IVE/IVE. Os prezos están expresados en euros (€). O prezo aplicable será o que conste no momento que o cliente realizou a compra. Os prezos publicados son válidos ata finalización da vixencia da oferta.

A empresa resérvase o dereito de cambiar os prezos dos produtos sen aviso previo/previo aviso.

FORMAS DE PAGO: 

COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA dispón das seguintes formas de pago:

  1. – TRANSFERENCIA BANCARIA OU INGRESO EN CONTA: Ao elixir esta forma de pago terás que realizar un ingreso bancario, indicando o teu nome, apelidos e número de pedido. Non se realizará o envío da mercadoría ata a confirmación da transferencia por parte da entidade bancaria. Tamén podes enviarnos un correo electrónico no cal haxa unha copia do ingreso bancario para axilizar os trámites do envío.
  2. – TARXETA DE CRÉDITO:  As cantidades cargaranse a partir do momento de envío da mercadoría. Para a súa seguridade os datos bancarios introducidos son encriptados e transmitidos de forma segura aos servidores da entidade bancaria e, posteriormente, son verificados co banco emisor para evitar posibles fraudes e abusos.

PRAZOS DE ENTREGA: 

COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA non envía ningún produto ou pedido ata que comprobemos o pago da factura. Os envíos irán acompañados da súa factura ou confirmación do pedido (documento electrónico).

COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA realiza os envíos por diferentes empresas de transporte, nun máximo de 72 horas desde o peche da venda. Os prazos de entrega están estipulados polas axencias de transporte contratadas (Empresas de Transportes e Correos).

COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA non é responsable da entrega da mercadoría no domicilio e dos posibles atrasos no prazo de entrega. Se o cliente observase algunha anomalía no paquete entregado, rogamos fágao constar no albará de entrega a súa reclamación e ademais indicando no albará a frase “pendente de comprobación”. Seguidamente infórmenos canto antes da anomalía, antes de 24 horas da entrega (artigo 952.2 do código de comercio).

COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA pode variar en calquera momento e sen aviso previo/previo aviso as condicións nos prazos de entrega. Rogamos visite esta sección frecuentemente.

GASTOS DE ENVÍO: 

Os gastos de envíos estipulados por COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA para España peninsular e Baleares son gratuítos.

A entrega considerarase realizada no momento en que o transportista puxese os produtos ao dispor do cliente e leste asinase o documento de recepción de entrega. Corresponde ao cliente verificar os produtos á recepción e expoñer todas as condicións e reclamacións que poidan estar xustificadas no documento de recepción de entrega. Se existise algunha anomalía na recepción da mercadoría o cliente dispón de 24 horas para realizar a reclamación á empresa de transportes.

POLÍTICA DE CAMBIOS: 

COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA entende por cambio a substitución do produto por outro calquera. Os clientes dispoñen de2  días naturais, a partir da recepción da mercadoría para poder realizar calquera cambio.

O procedemento para seguir nos cambios será o seguinte: Enviou dun e-mail a queixeria@cobideza.es. É necesario indicarnos que se trata dun cambio, a data de compra, número de pedido e os motivos do cambio ou devolución. Deberá indicarnos o produto ou produtos que desexa recibir para saber a súa dispoñibilidade actual. COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA estimase se está dentro dos prazos legais establecidos ou garantía comercial que COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA dá aos seus clientes.

O paquete deberá conter a embalaxe orixinal, etiquetas, manuais de uso e garantías. O produto debe estar sen ser usado, na embalaxe orixinal e con todos os seus accesorios e documentación adxunta. Unha vez chegado o paquete, comprobaremos que o produto non teña ningún tipo de dano e non foi usado. Se o produto está en perfectas condicións, procederemos ao seu cambio de inmediato. Se, pola contra, detectamos algunha anomalía, informaríase o cliente da devandita incidencia.

COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA devolverá os gastos de envío iniciais, sendo por conta do cliente os gastos do envío do produto desde a súa casa ata a sede da tenda (custos de devolución).

COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA Non acepta cambios a portes debidos.

GARANTÍA: 

Segundo a normativa vixente en materia de consumo e outras leis complementarias, vostede ten garantía legal no caso de que os bens entregados sexan defectuosos ou non cumpran as especificacións sinaladas no contrato e sexa necesario reparalos, substituílos, rebaixar ou reembolsar o prezo pago. Neses casos, buscaremos a solución idónea para que poida dispoñer do produto en condicións óptimas ou poida devolvelo se é o seu desexo.

A garantía dos produtos adquiridos será a súa factura de compra.

O inicio do período de garantía iníciase coa data de entrega do produto. Os defectos ou danos que puidesen xurdir dunha incorrecta manipulación dos produtos e materiais ou os desgastes producidos por un uso normal, non se inclúen na garantía do mesmo. A documentación de garantía incluída polos fabricantes é de obrigada lectura polo comprador. Os documentos de garantía poden incluír ou excluír limitacións sobre a cobertura de garantía do produto. Calquera incidencia ou anomalía durante o período de garantía deberá ser indicada por medio de correo electrónico a queixeria@cobideza.es

RESOLUCIÓN DO CONTRATO: 

De conformidade co artigo 60.2.d da Lei 34/2002, de 11 de Julio, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (L.S.S.I.) faise constar os procedementos que dispón o consumidor para poñer fin ao contrato.

O cliente que confirmase o pedido no proceso de compra poderá anular o pedido nas seguintes situacións:

A) Decide despois da compra botarse atrás: Deberá avisarnos antes da saída da mercadoría das nosas instalacións. Se pagase o produto deberá avisarnos canto antes.

B) Decide botarse atrás mentres o envío da mercadoría xa está feito. Deberá usar o dereito de desistencia ao recibir o produto.

C) COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA non ten o produto. Poida que non dispoñamos do produto no momento de compra, tentaremos conseguilo no prazo mínimo de tempo ou elixir outro produto. O cliente pode decidir anular o pedido.

REXISTRO DO USUARIO: 

A formalización de calquera relación comercial con COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA a través da presente páxina web require o previo rexistro do cliente ou usuario. O cliente recoñece e afirma que os datos son seus, verídicos e reais mediante o envío do formulario de rexistro.

Como usuario rexistrado. Declara ser maior de idade e dispoñer da capacidade xurídica suficiente para vincularse polas presentes Condicións Xerais de Compra ao contratar calquera servizo con COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA

COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA resérvase o dereito de anulación ou cancelación dunha conta en caso de inactividade durante un período de tempo prolongado.

No momento que o cliente realiza o primeiro pedido o sistema pediralle máis datos persoais para a realización do pedido (datos de envío e/ou datos de facturación).

No caso de que o Cliente xa realizase pedidos anteriores unicamente deberá indicar no formulario o seu correo electrónico e o contrasinal.

En cumprimento do establecido no art. 27.1. c da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI-CE) o cliente dispoñerá de medios técnicos á súa disposición para identificar e corrixir erros na introdución de datos persoais. O cliente rexistrado dispoñerá de todo momento mediante a introdución do seu nome de usuario e contrasinal dun panel de control onde poderá modificar en calquera momento datos incorrectos sobre datos persoais da súa conta, datos de facturación, datos de envío.

MENORES DE IDADE: 

Para poder realizar un pedido o cliente deberá ter un mínimo de 18 anos.

PROTECCIÓN DE DATOS: 

En COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA tomámonos moi en serio a protección dos datos dos nosos clientes. Para máis información podes consultar a nosa Política de Privacidade.

MODIFICACIÓN DAS CONDICIÓNS XERAIS DA VENDA:

COBIDEZA SOCIEDAD COOPERATIVA resérvase o dereito para modificar as condicións xerais de venda sen aviso previo/previo aviso, podendo cambiar, suprimir ou engadir tanto os contidos e servizos que se presten a través do mesmo como a forma na que estes parezan presentados ou localizados nos seus servidores. Estes cambios deberán de ser aceptados polo Usuario cada vez que faga efectiva unha compra. Por esta razón debe revisarse frecuentemente esta páxina ou cada vez que se realiza unha compra.

Se calquera cláusula das presentes Condicións Xerais de Contratación fose declarada total ou parcialmente nula ou ineficaz afectará tan só á devandita disposición ou parte da mesma que resulte nula ou ineficaz subsistindo en todo o demais, o resto de condicións xerais e téndose tal disposición ou a parte da mesma que resulte afectada por non posta salvo que, por resultar esencial ás presentes condicións xerais, houbese de afectalas de forma integral.

LEXISLACIÓN: 

Estas Condicións xerais réxense pola lei española. As partes sométense, á súa elección, para a resolución de conflitos e con renuncia a calquera outro foro, aos xulgados e tribunais do domicilio do usuario.