Obxecto

O presente aviso legal regula o uso e utilización do sitio web www.donacobina.es, do que é titular Cobideza Sociedade Cooperativa. A navegación polo sitio web de Cobideza atribúelle a condición de USUARIO de o mesmo e leva a súa aceptación plena e sen reservas de todas e cada unha das condicións publicadas neste aviso legal, advertindo de que ditas condicións poderán ser modificadas sen notificación previa por parte de Cobideza, nese caso procederase á súa publicación e aviso coa máxima antelación posible.

Por iso é recomendable ler atentamente o seu contido en caso de desexar acceder e facer uso da información e dos servizos ofrecidos desde este sitio web. O usuario ademais, obrígase a facer un uso correcto do sitio web de conformidade coas leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente Aviso Legal, e responderá fronte a Cobideza ou fronte a terceiros, de calquera danos e prexuízos que puidesen causarse como consecuencia do incumprimento da devandita obrigación. Calquera utilización distinta á autorizada está expresamente prohibida, podendo Cobideza denegar ou retirar o acceso e o seu uso en calquera momento.

Identificación

Cobideza Sociedade Cooperativa, en cumprimento da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico, infórmalle de que:

 • A súa denominación social é: Cobideza Sociedad Cooperativa
 • O seu nome comercial é: Queixería Dona Cobiña
 • O seu CIF é: F36211019
 • O seu domicilio social está en: Calle Cercio s/n. 36596 Lalín (Pontevedra).

Comunicacións

Para comunicarse connosco, poñemos á súa disposición diferentes medios de contacto que detallamos a continuación:

 • Tfno: 986 580 473
 • Email: queixeria@cobideza.es .
 • Direccion postal: Calle Cercio s/n. 36596 Lalín (Pontevedra).
Todas as notificacións e comunicacións entre os usuarios e Cobideza consideraranse eficaces, para todos os efectos, cando se realicen a través de calquera medio dos detallados anteriormente.

Condicións de uso

O sitio web e os seus servizos son de acceso libre e gratuíto. Con todo, Cobideza pode condicionar a utilización dalgúns dos servizos ofrecidos na súa web ao previo enchemento do correspondente formulario. O  usuario garante a autenticidade e actualidade de todos aqueles datos que comunique a Cobideza e será o único responsable das manifestacións falsas ou inexactas que realice. O usuario comprométese expresamente a facer un uso adecuado dos contidos e servizos de Cobideza e a non empregalos para, entre outros:

 • Difundir contidos delituosos, violentos, pornográficos, racistas, xenófobos, ofensivos, de apología do terrorismo ou, en xeral, contrarios á lei ou á orde pública.
 • Introducir na rede virus informáticos ou realizar actuacións susceptibles de alterar, estragar, interromper ou xerar erros ou danos nos documentos electrónicos, datos ou sistemas físicos  e lóxicos de Cobideza ou de terceiras persoas; así como obstaculizar o acceso doutros usuarios a o  sitio web e aos seus servizos mediante o consumo masivo dos recursos informáticos a través dos cales Cobideza presta os seus servizos.
 • Tentar acceder ás contas de correo electrónico doutros usuarios ou a áreas restrinxidas dos sistemas informáticos de Cobideza ou de terceiros e, no seu caso, extraer información.
 • Vulnerar os dereitos de propiedade intelectual ou industrial, así como violar a confidencialidade da información de Cobideza ou de terceiros.
 • Suplantar a identidade de calquera outro usuario.
 • Reproducir, copiar, distribuír, poñer a disposición de, ou calquera outra forma de comunicación pública, transformar ou modificar os contidos, a menos que se conta coa autorización do titular dos correspondentes dereitos ou iso resulte legalmente permitido.
 • Solicitar datos con finalidade publicitaria e de remitir publicidade de calquera clase e comunicacións con fins de venda ou outras de natureza comercial sen que medie a súa previa solicitude ou consentimento. Todos os contidos do sitio web, como textos, fotografías, gráficos, imaxes, iconas, tecnoloxía, software, así como o seu deseño gráfico e códigos fonte, constitúen unha obra cuxa propiedade pertence a Cobideza, sen que poidan entenderse cedidos ao usuario ningún dos dereitos de explotación sobre os mesmos máis aló do estritamente necesario para o correcto uso da web. En definitiva, os  usuarios que accedan a este sitio web poden visualizar os contidos e efectuar, no seu caso, copias privadas autorizadas sempre que os elementos reproducidos non sexan cedidos posteriormente a terceiros, nin se instalen a servidores conectados a redes, nin sexan obxecto de ningún tipo de explotación. Así mesmo, todas as marcas, nomes comerciais ou signos distintivos de calquera clase que aparecen no sitio web son propiedade de Cobideza, sen que poida entenderse que o uso ou acceso ao mesmo atribúa ao usuario dereito algún sobre os mesmos. A distribución, modificación, cesión ou comunicación pública dos contidos e calquera outro acto que non fose expresamente autorizado polo titular dos dereitos de explotación quedan prohibidos. O establecemento dun hiperenlace non implica en ningún caso a existencia de relacións entre Cobideza e o propietario do sitio web na que se estableza, nin a aceptación e aprobación por parte de Cobideza dos seus contidos ou servizos. Cobideza non se responsabiliza do uso que cada usuario déalle aos materiais postos a disposición neste sitio web nin das actuacións que realice en base aos mesmos.

Exclusión de garantías e de responsabilidade no acceso e a utilización

O contido do presente sitio web é de carácter xeral e ten unha finalidade meramente informativa, sen que se garanta plenamente o acceso a todos os contidos, nin o seu exhaustividad, corrección, vixencia ou actualidade, nin a súa idoneidade ou utilidade para un obxectivo específico. Cobideza exclúe, ata onde permite o ordenamento xurídico, calquera responsabilidade polos danos e prexuízos de toda natureza derivados de:

 • A imposibilidade de acceso ao sitio web ou a falta de veracidade, exactitude, exhaustividad e/ou actualidade dos contidos, así como a existencia de vicios e defectos de toda clase dos contidos transmitidos, difundidos, almacenados, postos a disposición, aos que se accedeu a través do sitio web ou dos servizos que se ofrecen.
 • A presenza de virus ou doutros elementos nos contidos que poidan producir alteracións nos sistemas informáticos, documentos electrónicos ou datos dos usuarios.
 • O incumprimento das leis, a boa fe, a orde pública, os usos do tráfico e o presente aviso legal como consecuencia do uso incorrecto do sitio web. En particular, e a modo ejemplificativo, Cobideza non se fai responsable das actuacións de terceiros que vulneren dereitos de propiedade intelectual e industrial, segredos empresariais, dereitos á honra, á intimidade persoal e familiar e á propia imaxe, así como a normativa en materia de competencia desleal e publicidade ilícita. Así mesmo, Cobideza declina  calquera responsabilidade respecto da información que se ache fose desta web e non sexa xestionada directamente polo noso webmaster. A función dos links que aparecen nesta web é exclusivamente a de informar o usuario sobre a existencia doutras fontes susceptibles de ampliar os contidos que ofrece este sitio web. Cobideza non garante nin se responsabiliza do funcionamento ou accesibilidade dos sitios enlazados; nin suxire, convida ou recomenda a visita aos mesmos, polo que tampouco será responsable do resultado obtido. Cobideza non se responsabiliza do establecemento de hipervínculos por parte de terceiros.

Procedemento en caso de realización de actividades de carácter ilícito

No caso de que calquera usuario ou un terceiro considere que existen feitos ou circunstancias que revelen o carácter ilícito da utilización de calquera contido e/ou da realización de calquera actividade nas páxinas web incluídas ou accesibles a través do sitio web, deberá enviar unha notificación a Cobideza identificándose debidamente e especificando as supostas infraccións.

Publicacións

A información administrativa facilitada a través do sitio web  non substitúe a publicidade legal das leis, normativas, plans, disposicións xerais e actos que teñan que ser publicados formalmente aos diarios oficiais das administracións públicas, que constitúen o único instrumento que dá fe da súa autenticidade e contido. A información dispoñible neste sitio web debe entenderse como unha guía sen propósito de validez legal.

Política de privacidade

Con motivo da entrada en vigor do Regulamento Xeral de Protección de Datos 2016/679 e a Lei Orgánica 2/2018, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais procedeuse a actualizar a presente política de Protección de Datos. A continuación, facilítase a información sobre os tratamentos de datos levados a cabo por COBIDEZA SOCIEDADE COOP. GALEGA.

MARCO LEXISLATIVO APLICABLE

 • Regulamento 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello do 27 de abril de 2016 ( RGPD), relativo á protección das persoas físicas con respecto ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos devanditos datos, e polo cal se derroga a Directiva 95/46/CE.
 • Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais.
 • As directrices do Grupo de Traballo do Artigo 29.
 • As directrices establecidas pola Axencia Española de Protección de Datos.

RESPONSABLE DO TRATAMENTO

O responsable do tratamento dos seus datos de carácter persoal é COBIDEZA SOCIEDADE COOP. GALEGA.

Dirección Postal: Lg. Cercio S/ M (36596- Lalín)

Mail: sonia@cobideza.es

Tlf.: 986 699 915

LICITUDE DO TRATAMENTO

O tratamento dos seus datos de carácter persoal está baseado en varios dos supostos recolleitos no artigo 6.1 do Regulamento Xeral de Protección de Datos:

 • O tratamento dos seus datos persoais é necesario para a execución do encargo profesional realizado, sendo imposible a realización do mesmo sen o tratamento dos datos.
 • En determinados supostos o tratamento dos seus datos de carácter persoal estará baseado no consentimento outorgado, podendo ser retirado en calquera momento sen que afecte os tratamentos realizados con anterioridade.
 • Noutros supostos o tratamento dos datos será necesario para o cumprimento de obrigacións legais.
 • O tratamento dos seus datos persoais será necesario para a satisfacción de intereses lexítimos.

FINALIDADE DO TRATAMENTO

Con carácter xeral, os seus datos persoais serán usados para poder relacionarnos con vostede poder prestar os servizos profesionais ofertados.

Así mesmo, tamén poden ser tratados para outras actividades de tipo estatístico, arquivo ou de promoción e/ou información xeral.

Neste sentido, en todos os nosos formularios e solicitudes, introduciuse un apartado onde se lle informa de maneira clara e sinxela sobre a finalidade, lexislación aplicable e dereitos relacionados cos seus datos de carácter persoal.

Con todo, vostede pode consultar ou solicitar información sobre as finalidades específicas, solicitando a información no mail: sonia@cobideza.com

PRAZO DE CONSERVACIÓN DE DATOS

Conservamos os seus datos mentres sexan necesarios para realizar os trámites e xestións encomendados e, en todo caso, durante os prazos legalmente esixidos.

Unha vez finalizados os prazos legais aplicables, procederemos a conservalos bloqueados sendo accesibles unicamente a Administracións Públicas, Xuíces e Tribunais, para a atención das posibles responsabilidades nadas do tratamento durante o prazo de prescrición destas. Tan só cumprido este segundo prazo debe procederse á supresión dos datos.

CESIÓNS DE DATOS

Poderán ter coñecemento dos seus datos de carácter persoal aquelas entidades públicas ou privadas ás cales esteamos obrigados a facilitar os seus datos persoais con motivo do cumprimento da lei ou en cumprimento do encargo profesional realizado-

De igual modo, poderán ter coñecemento da súa información de carácter persoal aquelas empresas adxudicatarias de contratos administrativos que precisen ter acceso á mesma para a prestación dos nosos servizos.

No caso de que, á marxe dos supostos comentados, necesitemos dar a coñecer a súa información de carácter persoal a outras entidades. Solicitarémoslle previamente o seu permiso a través de opcións claras que lle permitirán decidir a este respecto.

Con todo, vostede pode consultar solicitar información sobre as cesións previstas, solicitando a información no mail: sonia@cobideza.es

DEREITOS EN PROTECCIÓN DE DATOS

O usuario ten dereito a obter confirmación sobre se COBIDEZA SOCIEDADE COOP. GALEGA trata datos persoais que lle concernen, así como acceder aos seus datos persoais, solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa non sexan necesarios para os fins que foron recollidos.

En determinadas circunstancias, o usuario poderá solicitar a limitación do tratamento dos seus datos, nese caso unicamente conservaranse para o exercicio ou a defensa de reclamacións.

En determinadas circunstancias e por motivos relacionados coa súa situación particular, o usuario poderá opoñerse ao tratamento dos seus datos. COBIDEZA SOCIEDADE COOP. GALEGA cesará o tratamento dos datos, salvo por motivos lexítimos imperiosos, ou o exercicio ou a defensa de posibles reclamacións.

O Usuario poderá expor as cuestións que considere en relación á presente política, así como exercer os seus dereitos nos termos legalmente previstos debendo para iso dirixir unha comunicación mediante o correo postal a: COBIDEZA SOCIEDADE COOP. GALEGA, Lg. Cercio S/n (36596 – Lalín) ou correo electrónico a: sonia@cobideza.es con indicación da sociedade correspondente e acompañado de copia de DNI ou documento acreditativo da identidade.

Facilítanse a continuación, os modelos para o exercicio dos diversos dereitos de Protección de Datos.

FORMULARIO – Protección de datos

No caso de que se considere que os seus dereitos non foron atendidos correctamente, vostede poderá presentar unha reclamación #ante a Axencia Española de Protección de Datos.

MEDIDAS DE SEGURIDADE

COBIDEZA SOCIEDADE COOP. GALEGA, tendo en conta a natureza, o ámbito, o contexto e os fins do tratamento procedeu a implantar todas as medidas técnicas e organizativas para asegurar o correcto cumprimento da normativa de protección de datos tal e como establecen os artigos 24 e 25 do Regulamento Xeral de Protección de Datos, e o artigo 28 da Lei de Protección de Datos Persoais.

Igualmente, garántese a aplicación aos tratamentos de datos de carácter persoal das medidas de seguridade requiridas pola normativa legal, para garantir o cumprimento íntegro das mesmas.